Opdrachtgever / gemeente Hulst
Locatie / Hulst

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht een gemeenteraad een structuurvisie vast te stellen voor het gehele grondgebied. Hierin dienen de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid van de gemeente te worden vastgelegd. Bij het opstellen van deze structuurvisie is bewust naar de context gekeken. In de grensoverschrijdende ontwikkelingsvisie wordt Hulst gepositioneerd als “een samenhangend, actief en groen-blauw buitenlandschap gelegen tussen het dynamische gebied van de Haven van Antwerpen, de Kanaalzone Gent-Terneuzen en de E17 (Gent-Antwerpen)”. De gemeente Hulst staat de komende periode voor de opgave de kwaliteit van landschap en woonomgeving te versterken, zonder verdere groei van de woningvoorraad.

De structuurvisie doet uitspraken op twee schaalniveaus: het niveau van het grondgebied van de gemeente en het niveau van de binnenstad van Hulst. Op basis van een analyse is een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld (DRS) opgesteld. Na een confrontatie met de beleidsopgaven, die spelen vanuit de thema’s (o.a. wonen, werken, landbouw, recreatie en toerisme, landschap en verkeer), is een vertaling gemaakt naar een integrale visiekaart anno 2025. Bij het formuleren van de visie voor het gemeentelijk grondgebied is bewust gekeken naar de regionale context en de specifieke ligging van de gemeente. In de visiekaart die betrekking heeft op het gemeentelijk grondgebied van Hulst zijn de reeds in gang gezette projecten meegenomen, waaronder woningbouwlocaties, centrumontwikkelingen, bedrijventerreinontwikkelingen en de aanleg van natuurgebieden van een zekere omvang.

Vervolgens is op basis van de visiekaart het grondgebied van de gemeente ingedeeld in vlakken. Voor elk vlak is bepaald in welke mate het huidige gebruik overeenkomt met de visie en welke strategie nodig is om de visie te realiseren. In deze structuurvisie worden zeven strategieën te onderscheiden: versterken, verbreden, transformeren, ontwikkelen, herstructureren, behouden en beschermen. Deze strategieën zijn gerelateerd aan de vlakken op de kaart en digitaal vastgesteld conform wettelijke verplichting. Met het vastleggen van de strategieën wordt expliciet gekozen om realisatie van de visie na te streven zonder eindbeeld vast te leggen.

 

Ontwerp
2011-2012

Overig
in dienst van Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen