Opdrachtgever / gemeente Halderberge
Locatie / Halderberge

In de structuurvisie Halderberge wordt bepaald waar de gemeente op maatschappelijk, economisch en ruimtelijk vlak staat in 2025. De visie schetst een integraal beeld zonder alles tot in detail vast te leggen, om ruimte te laten om nadere afwegingen te maken. De structuurvisie is opgesteld in samenwerking met de ambtelijke werkgroep, met als doel dat door een actieve participatie de achterliggende gedachtegang beklijft. Ook zijn bijeenkomsten met stakeholders en de raad georganiseerd, om ook hen de gelegenheid te geven input te leveren. Daarnaast zijn er kernavonden georganiseerd, waarin met de bewoners is gesproken over de specifieke opgaven in de kernen.

Op basis van een analyse van historie en grondgebruik is het profiel van de gemeente, het duurzaam ruimtelijk en het duurzaam maatschappelijk structuurbeeld beschreven. Deze lange-termijnbeelden vormen het fundament van Halderberge en staan zoveel mogelijk los van programma’s of (toekomstige) initiatieven. Daarnaast zijn de verschillende ontwikkelingen in de vorm van beleidsmatige opgaven waarvoor de gemeente zich de komende jaren geplaatst ziet in beeld gebracht. Uit de confrontatie tussen het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld, de beleidsopgaven en de verkregen input vanuit de raad, stakeholders en bewoners is de visie opgesteld. De visie wordt getoond in een toekomstbeeld, zowel op gemeenteniveau als op kernniveau. Het toekomstbeeld voor Halderberge en voor de vijf kernen biedt inzicht in de beoogde c.q. verwachte situatie in 2025.

Tenslotte zijn strategieën geformuleerd en aangeduid die ervoor (kunnen) zorgdragen dat het toekomstbeeld bewerkstelligd wordt. Strategieën geven de gemeente de ruimte en de flexibiliteit om in de loop van de tijd in te spelen op veranderingen en nieuwe initiatieven (passend bij de strategie), terwijl de richting voor de gewenste ruimtelijke inrichting wel duidelijk is.

 

Ontwerp
2012-2013

Overig
in dienst van Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen i.s.m. Van Kerkhoff Maatwerk in RO