Opdrachtgever / ProWonEc
Locatie / Brouwershaven

In een eerder traject is de ‘Gebiedsvisie Innovation Island’ opgesteld. Deze visie is op interactieve wijze opgesteld onder regie van de Provincie Zeeland, de gemeente Schouwen-Duiveland en ProWonEc (een consortium van 26 Zeeuwse bouwondernemingen). De visie beoogt een impuls te gegeven aan de werkgelegenheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van Brouwershaven, Scharendijke, Noordgouwe en Schuddebeurs.

In de Structuurvisie Brouwershaven 2025 is het toekomstbeeld voor Brouwershaven en omgeving voor middellange en lange termijn op hoofdlijnen vastgelegd. Bij het opstellen van de structuurvisie is het interactieve planvormingsproces voortgezet en zijn de ondernemers, bewoners, stadsraad en belanghebbenden regelmatig geconsulteerd. De structuurvisie schept het kader voor de beoogde ontwikkelingen in en rond Brouwershaven. Gebaseerd op de ambities vanuit de gebiedsvisie en de analyse van de historische en actuele context van Brouwershaven zijn identiteitsbepalende structuren en elementen vastgelegd in een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld (DRS). Dit DRS vormt de contramal voor het toekomstige programma en is gevisualiseerd in de visiekaart.

Een aantal deelgebieden is nader uitgewerkt. In het centrum van Brouwershaven wordt ingezet op revitalisering van bestaande panden en het opwaarderen van de oude haven en de Markt en het afronden van de stadsrand. De grootste ontwikkeling is voorzien in de polder direct ten oosten van de stad, waarin het bedrijventerrein wordt gesaneerd en plaats maakt voor een eigentijds woon(werk)milieu ontworpen. In deze ontwikkeling wordt aansluiting gezocht bij de uitbreiding van de bestaande jachthaven, het opwaarderen van de stadswallen en wordt een verbinding gelegd naar het stadshart. Om verschillende redenen, waaronder de stagnatie in de woningmarkt, is het ambitieuze plan voor Brouwershaven niet in de vorm van een structuurvisie vastgesteld.

 

Ontwerp
2009-2011

Overig
in dienst van Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen