• Aagtekerke plankaart
Opdrachtgever / Gemeente Veere
Locatie / Aagtekerke

Ten zuidwesten van de kern Aagtekerke is het perceel Zuidweg 3 gelegen. Het perceel heeft nu een agrarische bestemming. De eigenaar is voornemens om er een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren voor lokale bedrijven. Aan de Zuidweg zijn reeds enkele bedrijven gebouwd. Met de herontwikkeling van het perceel wordt het bedrijventerrein aan de Zuidweg afgerond.

Vanwege de ligging aan de rand van het dorp en het aangrenzend aan het open landschap heeft de gemeente Veere gevraagd stedenbouwkundige randvoorwaarden, een verkavelingsplan en beeldkwaliteitseisen te formuleren die als basis kunnen dienen voor de herontwikkeling van de locatie. Bij het opstellen van het document is een ruimtelijke analyse uitgevoerd en is gekeken naar mogelijke belemmeringen vanuit vigerend beleid. Daarnaast zijn de wensen van de bewoners van de omliggende percelen meegenomen.

De verkavelingsopzet gaat uit van een invulling van het perceel met drie losstaande gebouwen, die qua volume en massa verschillend zijn. Door deze op een speelse manier op het erf te situeren wordt aangesloten op de karakteristiek van de bestaande erven die zijn gelegen aan de Zuidweg. De bebouwing wordt aan de randen gesitueerd, zodat er een erf overblijft waaraan de bedrijven hun adres hebben. De ontsluiting van het perceel kent één centrale entree, waarbij op het (eigen) erf het laden en lossen plaatsvindt. Om deze reden is rekening gehouden met de keerlus van een vrachtwagen, zoals aangegeven in de verkavelingsopzet. Door de opzet van bedrijfsgebouwen rondom een centrale collectieve gebruiksruimte worden de bedrijfsactiviteiten op het terrein aan het zicht van de bestaande woningen en vanaf de weg onttrokken.

Ontwerp
2011

Overig
In dienst van Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen