• Schetsverkaveling Beeldsweg
Opdrachtgever / Gemeente Bernisse en Woonstichting De Zes Kernen
Locatie / Zuidland

Ter plaatse van de aansluiting van de uitleglocatie ‘Kreken van Nibbeland’ op de Beeldsweg bevindt zich een perceel wat in het beeldkwaliteitplan ‘Kreken van Nibbeland’ is aangeduid als een separate ontwikkeling. De locatie vormt de schakel tussen de bestaande bebouwing aan de Beeldsweg en de beoogde nieuwbouw. De omvang van de locatie beslaat circa 5.670 m2, waarbij het beoogde programma dient te bestaan uit woningen en (zorggerelateerde) diensten en functies, in één compositie vanbebouwing. Vanuit overwegingen van ruimtelijke kwaliteit verdient het sterk de voorkeur om de bebouwing op deze locatie onderdeel te laten uitmaken het van verkavelingspatroon van de Beeldsweg.

Het planvoorstel borduurt voort op een aantal kenmerkende en oude boerenerven in de omgeving van Zuidland. Bijzonder aan deze erven is dat ze bestaan uit een hoofdvolume, de schuur, waar de woning tegen aan is gebouwd. Woning en schuur zijn één geheel en de schuren in de vorm van bijgebouwen zijn ondergeschikt. De inrichting en de beplanting van de kavelis robuust en stevig. De percelen zijn grotendeels met een bomenrij omkaderd en het voorerf is sober uitgevoerd, bestaande uit een grasveld, lage beplanting en een of meerdere grote bomen voor het woongedeelte. De ruimte van het voorerf past qua maat en schaal bij het hoofdvolume van de bebouwing.

Voor de invulling is een nieuwe woonschuur getekend met een tweetal (woon)bijgebouwen die minder volumineus zijn. De ontsluiting van het erf voor het autoverkeer is aan de westzijde gesitueerd. worden bereikt indien nodig. Het nieuwe erf aan de Beeldsweg wordt omkaderd door een bomensingel aan de noord- en westzijde en gedeeltelijk aan de oostzijde. Ter plaatse van de sloot wordt de overgang tussen kavel (tuinen) en sloot vrij summier gehouden zodat het uitzicht op de sloot vrij wordt gehouden. De ontwikkeling voorziet in de bouw van circa 21 woningen.

Ontwerp
2009

Overig
In dienst van Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen