• Ruimtelijke ontwikkelingsstudie Schuttershof Cadzand
Opdrachtgever / Eigenaar Perceel
Locatie / Cadzand

Op initiatief van de toenmalige eigenaar van het perceel is een studie uitgevoerd voor de ontwikkeling van de locatie gelegen tussen de Mariastraat en de Ringdijk Noord. Het perceel heeft een oppervlakte van circa 4 ha. De locatie is momenteel bebouwd met een woonhuis en bedrijfsgebouwen, die voorheen werden gebruikt als tuincentrum. Sinds augustus 2004 is het echter niet meer als zodanig in gebruik. De ligging tussen de kern Cadzand en de Ringdijk Noord en de directe relatie met enerzijds de Mariastraat en anderzijds het open, agrarische landschap, vraagt om een zorgvuldige ontwikkeling.

In het “Landschapsplan voormalig Eiland van Cadzand” is een aantal uitgangspunten geformuleerd die van toepassing zijn voor de omgeving vanCadzand en gericht op versterken van de dijken met passende beplanting. De locatie wordt verankerd in het landschap. Daarnaast is benoemd dat de bomenweides daar waar mogelijk teruggebracht zouden kunnen worden.

Voor de landschappelijke inpassing wordt het gegeven van het erf als ontwerpuitgangspunt gehanteerd. Het verschil in kavelgrootte en korrelgrootte van de bebouwing en het erf versus de lintbebouwing wordt aangezet. De locatie biedt de mogelijkheid om vanuit de Mariastraat een verbinding met het landschap te leggen, d.m.v. een bebouwingsvrije zone en een langzaamverkeerverbinding die het oorspronkelijke kerkenpad deelsvolgt. De rand wordt met een scherm van bomen beplant en wordt ter plaatse van de zichtlijn open gehouden. Voor het gedeelte buiten het erf wordt voorgesteld om het deels in te richten als openbaar toegankelijke bomenweide of klimaatbosje. Voor het gebied ten noorden van de locatie wordt voorgesteld om de openheid te benadrukken. Dit gebied kent een natuurlijke inrichting van graslanden met een poel en bramenstruweel, aansluitend op de reeds aanwezige poelen in de nabijheid van de locatie.

Ontwerp
2009

Overig
In dienst van Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen