Opdrachtgever / DNA Wouw
Locatie / Dorpsraad Wouw

Het DNA van Wouw omvat het toekomstbeeld voor Wouw en is in samenwerking met de bewoners, ondernemers, verenigingen en betrokken partijen opgesteld. Input voor het DNA is gehaald uit een eerder uitgezette enquete, keukentafelgesprekken met stakeholders en twee dorpstafels met bewoners. Het toekomstbeeld beschrijft de gezamenlijke intenties van de bewoners, organisaties en de werkgroep. Het is de koers, waarin de ontwikkelingen en opgaven zijn gekoppeld aan de ruimtelijke onderlegger, maar ook aan de sociale en culturele waarden van het dorp. In het toekomstbeeld staan zeven ambities centraal, die als kapstok dienen voor de leefbaarheidsagenda.

I: Ontwikkel binnen de bestaande grenzen en versterk de bestaande cultuurhistorische kwaliteiten
II: Versterk de landschappelijke en ruimtelijke structuur als drager van het buitengebied en de positie van de historische dorpskern, waarbij de beleefbaarheid voor bewoners en bezoekers wordt vergroot III: Zet in op behoud van een goed voorzieningenniveau
IV: Bouw aan een evenwichtige woningvoorraad
V: Optimaliseer de bereikbaarheid (van de dorpskern) van Wouw
VI: Gebruik en benut het initiatief en de (mede)verantwoordelijkheid van bewoners en maatschappelijke organisaties voor het vormgeven en beheren van de leefomgeving
VII: Zet in op de transitie naar duurzame energievoorzieningen

Op basis van de ambities zijn in de vorm van een leefbaarheidsagenda de belangrijkste 11 agendapunten opgenomen. Met deze punten gaan dorpsraad, gemeente en betrokken organisaties de komende jaren samen aan de slag.

Ontwerp
2018